تداوم کاهش قیمت جو داخلی

ایانا گزارش می دهد:

تداوم کاهش قیمت جو داخلی و افزایش قیمت کنجاله سویای داخلی و تخم پنبه/ کنجاله تخم پنبه و سویای داخلی از گران قیمت ترین علوفه های زراعیاز میان علوفه های زراعی مورد بررسی گزارشگر ایانا، قیمت جو داخلی همچنان روند کاهشی و قیمت کنجاله سویای داخلی و تخم پنبه روند صعودی داشته، همچنین کنجاله تخم پنبه و سویای داخلی از گران قیمت ترین علوفه های زراعی مورد بررسی در این گزارش بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) و بر اساس آمار شرکت سهامی پشتیبانی اموردام وزارت جهاد کشاورزی، میانگین قیمت کنجاله سویای داخلی، گندم و کنجاله تخم پنبه در تاریخ ۲۵/۰۶/۹۶ نسبت به ۲ روز قبل از تاریخ فوق افزایش داشته و میانگین قیمت ذرت و جو داخلی نسبت به ۲ روز قبل از تاریخ فوق کاهش یافته است. این در حالی است که میانگین قیمت سبوس گندم تغییری نداشته است.

بر اساس این گزارش در تاریخ ۲۵/۰۶/۹۶ ، میانگین قیمت ذرت داخلی نسبت به ۲ روز قبل از تاریخ فوق ۰,۲ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۴ درصد رشد داشته، میانگین قیمت کنجاله سویای داخلی نسبت به ۲ روز قبل از تاریخ فوق ۰,۶ درصد و نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۲.۹ درصد رشد یافته است.

همچنین میانگین قیمت جو داخلی نسبت به ۲ روز قبل از تاریخ فوق ۰,۶ درصد و نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۲.۹ درصد کاهش یافته است، میانگین قیمت گندم هم نسبت به ۲ روز قبل از تاریخ فوق با ۱,۵ درصد رشد و نسبت به مدت مشابه ماه قبل با ۰.۱ درصد کاهش روبرو بوده است.

میانگین قیمت سبوس گندم نسبت به ۲ روز قبل از تاریخ فوق تغییری نداشته و نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۲,۷ درصد رشد داشته، همچنین میانگین قیمت کنجاله تخم پنبه نسبت به ۲ روز قبل از تاریخ فوق ۰,۲ درصد و نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۰.۱ درصد رشد داشته است.

در این میان؛ ذرت داخلی با ۴ درصد افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه ماه قبل بالاترین رشد قیمتی و جو داخلی با کاهش ۲,۲ درصدی، بیشترین کاهش قیمت را در میان علوفه های زراعی مورد بررسی داشته است.

گزارش روزانه قیمت برخی ازعلوفه های زراعی دربازارآزاد در تاریخ ۲۵/۰۶/۹۶

نمودار میله ای قیمت برخی ازعلوفه های زراعی در بازارآزاد

نمودار خطی درصد تغییر میانگین قیمت برخی ازعلوفه های زراعی دربازارآزاد

کلمات کلیدی: