هیومین بست 85 ٬ نوعی فرآورده بسار غلیظ از اسید هیومیک است که بطور کامل در آب حل شده و مصرف آن بعنوان ماده اصلاح کننده خاک و محرک رشدز گیاه٬ توصیه می شود. ماده هیومیکی موجود در این کود پایدار است و در اثر فعالیت میکرو ارگانیسم خاک٬ به آسانی تجزیه نمی شود٬ بنابراین دوام کودی٬ در انواع گیاهان باغی٬ زراعی٬ گل و نباتات زینتی٬ بدون هیچ محدودیتی به خاک افزوده با به روش محلولپاشی استفاده کنید.