هیومین بست میکس: کمپلکس منحصر به فردی از آهن٬ روی و منگنز است که با مواد هیومیکی و به صورت کلات هیومیک اسید تولید می شود. مواد هیومیکی بخشی از مواد آلی خاک هستند که در حاصلخیزی آن نقش بسزایی ایفا می کنند. هیومن بست میکس٬ علاوه بر تاثیری که در اصلاح خاک و تحریک رشد گیاهان دارد٬ بخشی از نیاز آن ها به آهن و روی و منگنز را تامین می کند و بدلیل برخوردای از ماده هیومیکی پایدار٬ دوام تاثیر طولانی دارد. هیومن بست میکس٬ را به تنهایی و یا در اختلاط با سایر موارد کودی٬ برای پیشگیری و رفع کمبود آهن٬ روی و منگنز در انواع گیاهان باغی٬ گل و گیاهان زیینتی٬ بدون هیچ محدودیتی به خاک افزوده یا به روش محلولپاشی استفاده کنید.