تیوسولفات پتاسایم: کود مایعی که حاوی پتاسیم و گوگرد و فاقد کلر است و در آب آبیاری این کود جذب بسیار سریعی دارد و برای محصولات نیازمند به پتاسیم و گوگرد بالا مثل انواع دانه های روغنی، پیاز و سیب زمینی مناسب است. با توجه به خاصیت اسیدی فوق العاده این کود، از آن به منظور تعدیل pH خاک های قلیایی استفاده نمایید تا قابلیت جذب دیگر عناصر را نیز فزونی بخشد.