کلات آهن Fe-EDDHA حاوی 6% آهن با 3.2% ایزومر ارتو-ارتو وزن بسته: 1 کیلوگرم شرکت سازنده : Biotron Agri کشور : اسپانیا آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد و نمو گیاهان است که در فرآیندهای مختلفی ایفای نقش می کند. ریشه گیاهان این عنصر را در خاک های کمی اسیدی، خنثی تا کمی قلیایی به خوبی جذب می کنند. علاوه بر قلیایی بودن، میزان کلسیم خاک نیز قابلیت جذب آهن را کاهش می دهد. بهنطوری که در خاک های قلیایی و آهکی، آهن موجود در خاک، به سرعت از حالت قابل جذب خارج شده و روی ذرات کلوئیدی خاک تثبیت می شود. به این ترتیب گیاهان به دلیل عدم توانایی در جذب آهن موجود در خاک، دچار کمبود می شوند. نشانه های کمبود آهن در هوای سرد تشدید می شود. آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد و نمو گیاهان است که در فرآیندهای مختلفی ایفای نقش می کند. ریشه گیاهان این عنصر را در خاک های کمی اسیدی، خنثی تا کمی قلیایی به خوبی جذب می کنند. علاوه بر قلیایی بودن، میزان کلسیم خاک نیز قابلیت جذب آهن را کاهش می دهد. بهنطوری که در خاک های قلیایی و آهکی، آهن موجود در خاک، به سرعت از حالت قابل جذب خارج شده و روی ذرات کلوئیدی خاک تثبیت می شود. به این ترتیب گیاهان به دلیل عدم توانایی در جذب آهن موجود در خاک، دچار کمبود می شوند. نشانه های کمبود آهن در هوای سرد تشدید می شود. چون آهن در درون گیاه، از بافت های مسن تر به بافت های جوان انتقال پیدا نمی کند، نشانه های کمبود آن نخست بصورت کاهش سبزینه و زرد شدن پهنک در برگ های جوانتر ظاهر می شود، در حالیکه رگبرگ ها سبز باقی می مانند. این زردی میان رگبرگی در موارد کمبود شدید به برک های مسن هم سرایت نموده و برگ ها ممکن است به سفیدی بگرایند. میزان نیاز به آهن و قدرت جذب آن در گیاهان مختلف متفاوت است. بنابراین با کاشت ارقام مناسب و استفاده از پایه هایی که قدرت جذب آهن بیشتری دارند، می توانید از شدت مشکل کمبود آهن در باغات خود بکاهید.