عناصر تشکیل دهنده

اسید آمینه کل:  ٪55.1

اسید آمینه آزاد: ٪20.1

نیتروژن آلی: ٪8.8

کربن آلی: ٪27.7

آهن: ٪0.25

منگنز: ٪0.12
روی: 0.013

کبالت: ٪0.0013

مولیبدن: ٪0.0063
بور: ٪0.063
 
میکروفرت:
MICROFERT بطور کامل در آب حل
 
مقدار و زمان مصرف:
 

هشدار: از اختلاط و مصرف با ترکیبات مسی و ترکیبات غلیظ کلسیمی خودداری شود.