برخی ویژگی های کیفی و وضعیت تغدیه ای خیار گلخانه ای در استان قم