مبانی فروت ست در درختان میوه

روش كود دهي در مديريت تغذيه اي گياهان اهميت زيادي دارد. اما باید توجه داشت که عمل كود دهي بايد به گونه اي باشد كه عناصر مورد نياز گياه به شكل مناسب و در زمان مورد نظر در اختيار گياه قرار گيرد.
1 اردیبهشت 2017

تکنیک پیوند زنی در درختان میوه

پیوند در لغت بدین معنی است که طی آن قسمتی از یک گیاه را روی گیاه دیگر طوری قرار می دهند که آن دو پس از مدتی با یکدیگر جوش خورده و گیاه واحدی را تشکیل می دهند. به گونه ای که گیاه حاصل از اتحاد آنها می تواند به صورت یک گیاه مستقل به رشد و نمو خود ادامه دهد. برخی از پژوهشگران پیوند زدن را فن خاصی می دانند که طی آن بخشی از یک گیاه با قسمتی از گیاه تعویض می شود تا با ایجاد تکیه گاه مناسب، شرایط تغذیه و رشد گیاه جدید فراهم شود. برخی دیگر پیوند را انتقال بخشی از گیاه روی قسمتی از گیاه دیگر با هدف گیاه افزایی یا برای عادت دادن گیاه جدید به شرایط محیطی ویژه تعریف می کنند.
1 بهمن 2017

اصول هرس درختان میوه

هرس به طور کلی علم و هنر قطع کامل یا جزیی اندام هاي مختلف گیاه می باشد که به منظور تحت تاثیر قرار دادن و هدایت مسیر رشد و باروري گیاه یا به طور کلی اصلاح و بهبود نماي ظاهري که در نهایت باعث تنظیم و کنترل رشد، گلدهی و میوه دهی می گردد.
24 آذر 2016

تاثیر اسید هیومیک بر خصوصیات خاک و افزایش عملکرد گیاهان

تاثیر اسید هیومیک بر خصوصیات خاک و افزایش عملکرد گیاهان
23 آذر 2016

اسیدهای آمینه در گیاهان

اسیدهای آمینه ملکول های آلی هستند که جهت پروتئین سازی در گیاهان مورد نیاز هستند. کودهای حاوی اسیدهای آمینه به گیاه کمک می کنند که در شرایط نامساعد محیطی و انواع تنش ها مقاومت کرده و محصول مطلوب تری تولید نماید.
13 آبان 2016

خصوصیات ترکیبات فسفات و فسفیت

فسفات - فسفیت - فسفیت پتاسیم
9 مهر 2016

بررسی اثر کاربرد خاکی اسید هیومیک و اسید فلوویک بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه جو

برسی اثر کاربرد خاکی اسید هیومیک و اسید فلوویک بر عملکرد و اجزاء گیاه جو
26 مهر 2016