اسیدهای آمینه در گیاهان

اسیدهای آمینه در گیاهان

مهندس جهانشاه حسن زاده1، مهندس بلال طارمی2
1. مدیر بازرگانی شرکت سروش باران پاسارگاد (info@soroushbaran.com)  (02188675773- 02188192459,60)
2. کارشناس فنی شرکت سروش باران پاسارگاد


معرفی
اسیدهای آمینه مولکول های آلی کوچکی هستند که هم دارای عامل آمینی (-NH2) و هم عامل کربوکسیلی((COOH می باشند و در تمامی سلول های زنده وجود دارند. اساسا گياهان برخلاف ساير موجودات مي توانند با استفاده از عناصر اوليه (كربن، اكسيژن، هيدروژن و نيتروژن) و برخی عناصر معدنی، طی فرايند فتوسنتز، اسيدآمينه بسازند. اسيدهاي آمينه واحدهاي تشكيل دهنده پروتئين مي باشند و پروتئين هاي گياهي از ۲۰ اسيدآمينه و دو آميد ساخته شده اند. پروتئين ها اساس زيست گياهي اند و در تبادل كليه مواد نقش حساسي برعهده دارند. بسیاری از اسید های آمینه با یکدیگر اتصال بر قرار نموده و تولید پروتئین می نمایند. پروتئین ها در سوخت و ساز موجودات زنده  نقش حیاتی دارند. به عنوان مثال در ساختمان آنزیم ها، ترکیبات سلولی و ... نقش دارند. تصور می رود که پروتئین های خاصی اطلاعات ژنتیکی را از DNA منتقل نموده و قادر به کنترل فعالیت سلولی می باشند. لذا سنتز پروتئین پروسه ای حیاتی در تمامی سلول ها می باشد و بایستی به اندازه کافی اسیدهای آمینه که سازنده این ترکیبات هستند، فراهم آیند.
هر چند که اسیدهای آمینه، سازنده پروتئین ها می باشند، ولی برخی از آنها به صورت آزاد نیز در سلول وجود دارد. غلظت این ترکیبات نسبتاً کم است. ولیکن زمانی که گیاه در معرض استرس کم آبی یا شوری قرار می گیرد، سنتز پروتئین کاهش می یابد. از این رو برخی از اسیدهای آمینه آزاد بالاخص پرولین (Proline) ممکن است در گیاه تجمع پیدا کرده و غلظت آن بسیار زیاد باشد.

ساختمان اسیدهای آمینه
هر اسید آمینه، از یک کربن نامتقارن به نام کربن α تشکیل یافته ‌است که با چهار گروه مختلف کربوکسیل (COOH اتم هیدروژن (H)، گروه آمینه بازی ((-NH2 و یک زنجیره غیر جانبی (-R) پیوند برقرار می‌کند. ریشه R ممکن است یک زنجیره کربنی و یا یک حلقه کربنی باشد. عوامل دیگری مانند الکل، آمین، کربوکسیل و گوگرد می‌توانند در ساختمان گروه R شرکت کنند. زنجیره جانبی خود چندین اتم کربن دارد و آنها را به ترتیبی که از کربن آلفا فاصله می‌گیرند، با حروف بتا (β)، گاما (γ) و دلتا (δ) نشان می‌دهند.

   ساختمان اسید آمینه
                                                                      شکل1. ساختمان اسید آمینه.

چنانچه گروه آمیدی (NH2) روی کربن α باشد، اسید آمینه از نوع آلفا بوده و عمدتا در سنتز پروتئین نقش دارد و اگر گروه آمیدی (NH2) به ترتیب روی کربن δ ،γ  وβ باشد، اسید آمینه نوع δ ،γ  وβ بوده و عموما واسطه های شیمیایی هستند.
شکل عمومی آلفا آمینواسید 
                        شکل 2. شکل عمومی آلفا آمینو اسید، با گروه آمینو در چپ و گروه کربوکسیل در راست.

اگر ساختمان فضایی یک اسید آمینه را در نظر بگیریم، چنانچه عامل آمیدی (NH2) که به کربن α متصل است، در طرف چپ باشد، می گوییم اسید آمینه از نوع L است و هرگاه سمت راست باشد، اسید آمینه را نوع D می نامیم. برخلاف قندهای طبیعی که از نوع D هستند، اسیدهای آمینه طبیعی همگی از نوع L هستند.
اسيدهاي آمينه آزاد (L) طبیعی عموما در سلول هاي جانوري و گياهي مشاهده مي شوند. ايزومر نوع D اسید آمینه ممكن است در ديواره سلولي ميكروارگانيسم ها مانند Tryocidine ،Gramicidin  و Actinomycin D یافت می شود.
 
ساختمان فضایی اسید آمینه 
                                                        شکل3. ساختمان فضایی اسید آمینه (ایزومر های L و D).

پروتئين هاي گياهي نقش سازندگي و كاتاليزوري اجرا مي كنند و در عين حال از مواد ذخيره اي سلول گياهي محسوب می شوند. مقدار پروتئين در بافت رويشي گياهان 20-5 درصد، در دانه غلات 20- 6 درصد و در دانه های روغنی 35-20 درصد كل تركيبات آنها را شامل مي شود. پروتئين محصولات كشاورزي از لحاظ تركيب گروهي و نوع اسيدآمينه متفاوت است.
 
                                                                        شکل4. ساختار 20 نوع اسید آمینه.
 
طبقه بندی اسیدهای آمینه
1- اسیدهای آمینه مونو
1-1 گليسين (گليكوكول) Glycine (GLY)
گليسين القا­كننده تشكيل ­بافت گياهي و بيوسنتز كلروفيل مي باشد و به عنوان كود نيتروژنه به كار مي رود. چرا كه به سرعت به تركيبات آمونيومي، آميدي و آليفاتيك آمين تبديل مي شود و از قدرت بالاي كلات كنندگي عناصرغذايي برخوردار است. از ترکیب گليسين با متيل فوسفونات علف كش گلايفوزيت (Glyphosate) تشكيل می شود.

1-2 والين ­ Valine (Val)
در گرده افشانی و در مقاومت به شرایط تنش‌های محیطی و در جوانه زنی بذرها نقش دارد.

1-3 آلانين Alanine (Ala)
در سنتز کلروفیل و در تنظیم باز شدن روزنه‌های گیاهی، در گرده افشانی و در مقاومت به خشکی نقش دارد.

1-4 لوسين Leucine (Lea)
در مقاومت به شوری و در جوانه زنی دانه‌های گرده نقش دارد.

1-5 ايزولوسين Isoleucine (Ile)
اين اسيدهای آمينه موجب افزايش قابل توجه كيفيت ميوه و محصولات كشاورزي مي گردند
.

2 اسیدهای آمینه الکل دار
2-1 سرين Serine (Ser)
در گرده افشانی مؤثر است.

2-2 ترئونين Threonine (Thr)
در گرده افشانی و مقاومت به تنش‌های محیطی نقش دارد.
3 اسیدهای آمینه گوگرددار

3-1 سيستئين Cysteine (Cys)
سيستئين نقش بسيار مهمي در ساختمان فضايي پروتئين ها برعهده دارد چراكه عامل تيول (-SH) دو ملکول سيستئين در يك زنجيره پلي پپتيدي با ازدست دادن هيدروژن، پيوند كووالانس تشكيل مي دهند و موجب پايداري واحدهاي پروتئين مي گردند
.

3-2 متيونين Methionine (Met)
متيونين موجب القاء فرايند گرده افشاني و بهبود كيفيت رويش مي گردد. متيونين در تعادل مواد ارگانيك خاك نقش داشته و در توليد و تشكيل اتيلن به عنوان فاكتور رسيدگي محصول دخيل مي باشد
.

4 اسيدهاي آمينه آميدي
4-1 گلوتامين Glutamine (Gln)
4-2 آسپاراژين Asparagine (Asn)
اين تركيبات روي گروه R، يك عامل آميدي دارند و در سنتز پروتئين شركت نموده و نقش مهمي را در انتقال آمونياك دارا مي باشند.
5 دی اسیدهای مونوآمینه

5-1 اسيد آسپارتيك Aspartic acid (Asp)
5-2 اسيدگلوتاميك Glutamic acid (Glu)
اسيدهاي آمينه اي هستند كه داراي يك آمين و دو عامل كربوكسيل هستند و به اسيدهاي آمينه اسيدي مشهورند. اين گروه القا كننده تشكيل بافت گياهي و بيوسنتز كلروفيل، فرايند گرده افشاني و بهبود كيفيت رويش مي باشند. اسيد گلوتاميک دارای ويژگی کلات کنندگی عناصر ريز مغذی بوده و جذب و انتقال عناصر ريز مغذی به گياه را آسان تر می سازد و از سوی ديگر از مسدود شدن بی هنگام روزنه های هوايی بر اثر شرايط نامساعد محيطی ممانعت می نمايد
.

6 اسیدهای آمینه دی آمین
اين گروه در ساختمان خود داراي يك عامل آمين اضافي­ هستند.

6-1 ليزين Lysine (Lys)
در تنظیم بازشدن روزنه‌های برگ، جوانه زنی دانه‌های گرده و سنتز کلروفیل کاربرد دارد
.

6-2 آرژنين Arginine (Arg)
پيش ساز در بيوسنتز هورمون هاي مؤثر در تشكيل گل و ميوه مي باشند. ­همچنین در مقاومت به تنش شوری و به عنوان یک پیش ساز برای تشکیل پلی آمین‌ها به کار می‌رود
.

7 اسيدهاي آمينه حلقوي (آروماتيك)
برخي اسيدهاي آمينه آروماتيك داراي حلقه بنزني اند و برخي ديگر حلقه هتروسيكليك دارند
.

7-1 فنيل آلانين Phenylalanine (Phe)
ماده اصلي تشكيل دهنده هورمون فنيل استيك اسيد
(Phenylacetic acid (PAA
7-2 تيروزين Tyrosine (Tyr)
در گرده افشانی و در مقاومت به تنش‌های محیطی نقش دارد
.

7-3 تريپتوفان Thryptophan (Trp)
پيش ساز بيوسنتز هورمون اكسين (Indoleacetic acid) IAA كه از اساسي ترين فاكتورهاي متابوليسم است
.

­7-4 هيستيدين Histidine (His)
­ اسيدآمينه هيستيدين موجب تسريع فرايند تشكيل و رسيدگي محصول می گردد
.

7-5 پرولين Proline (Pro)
تقويت ديواره سلولي، نقش فعال در باروري و جوانه زنی دانه گرده، توازن آب در گياه (مقاومت گياه در برابر تنش هاي ناشي از خشكي)، انجام صحيح فرايند فتوسنتز، افزايش نسبت C/N در درختان ميوه، بهبود كميت و كيفيت محصول و دخالت در ساختمان فضايي پروتئين ها از وظايف اين اسيدآمينه مي باشد.
اسيدهاي آمينه همچون ذرات الكتريكي باردار عمل مي كنند اين حالت به دليل ماهيت ناقل يا حامل بودن آنها در انتقال بار مثبت و منفي است. وقتي محصولات ساخته شده از اسيدهاي آمينه در شرايط مناسب وارد گياه مي شوند، ذرات نوسان داري را در غشاء سلول تشكيل مي دهند كه با حركت در آن، منافذ يوني ايجاد مي شود و باعث نفوذ SFAA به درون سلول مي گردد. پس از ورود اسيدهاي آمينه به سلول به واسطه خلوص بسيار بالا گياه به راحتي اين مواد را در درون خود مي پذيرد و آنها را همچون بخشي از ساختار خود در كليه فرايندهاي متابوليكي تشكيل مي دهد. اين روند به گياه امكان مي دهد تا مقداري از انرژي خود را ذخيره كرده و در نتيجه در برابر تنش هاي ناشي از شرايط محيطي، استقامت و پايداري متابوليكي از خود بروز دهد. علاوه بر آن اين جريان باعث رشد و ارتقاء عمل بيوسنتز اسيدهاي آمينه در گياه شده و سبب افزايش كمي و كيفي محصولات گياهي مي گردد.
­طي سي سال گذشته موضوع اصلي فعاليت گسترده پژوهشي در اكثر مراكز تحقيقات كشاورزي جهاني، پيرامون كاربردهاي مختلف اسيدهاي آمينه تحت عنوان Bio Synthesized Free Amino Acid (SFAA) و اليگوپپتيدهاي با وزن ملكولي پايين Low Weight Oligopeptide (LWOP)­­ متمركز شده است.
ضرورت استفاده از كودهاي حاوي اسيدهاي آمينه براي گياهان
در زمان‌هایی از دوره رشد (مانند هنگام پرکردن دانه یا رسیدن میوه) نیاز فیزیولوژیک گیاه به جذب عناصر غذایی جهت انجام فعالیت‌های متابولیسمی بسیار زیاد است. اما معمولاً در این مواقع به‌دلیل برخی محدودیت‌ها در جذب مواد غذایی از خاک، گیاه نمی‌تواند به میزان کافی از این عناصر بهره ‌مند شود و به‌دلیل وجود فاصله زمانی نسبتاً طولانی بین جذب این عناصر توسط گیاه و تبدیل آن‌ها به عناصر مورد نیاز گیاه (اسیدهای آمینه، پروتئین و …)، اقدامات مدیریتی همچون افزودن انواع كودهاي مورد نيازدر زمان مناسب باز هم نمی‌تواند جوابگوی نیاز گیاه بوده و گیاه دچار نقصان رشد و کاهش عملکرد می‌شود. محققان با توجه به این نکته مهم اقدام به تولید محصولاتی حاوی بسیاری از اسید آمینه‌های مورد نیاز گیاه از جمله پرولین، سیستئین،تریپتوفان، هیومیک اسید ، فولیک اسید و …کرده‌اند.
در شرايط عادي نياز عمومي گياه تعيين كننده ميزان استفاده از آمينو اسيدها بوده كه اين نياز در شرايط خاص و مراحل حساس و بحراني رشد مي تواند متغير باشد. گياهان قادرند آمينو اسيدها را از طريق روزنه هاي موجود در برگ ها جذب كنند. ميزان جذب تا حدود زيادي به دماي محيط بستگي دارد. از سوي ديگر آمينو اسيدها به شیوه اختلاط آنها با خاك قابل عرضه به گياه مي باشند. وجود آمينو اسيدها در خاك مي تواند باعث بهبود و تقويت ميكرو فلوراي خاك شده كه اين موجودات مي توانند عامل مهمي در تسهيل جذب عناصر توسط ريشه گياه باشند .
آمينو اسيدها اجزاي بنيادي در فرآيند سنتز پروتئين بوده و تقريبا 20 نوع اسيد آمينه مهم درگير فرآيند سنتز پروتئين ها مي باشند . همچنين مطالعات نشان مي دهد امينو اسيدها مستقيم يا غير مستقيم بر  روي فرآيندهاي فيزيو لوژيكي گياهان موثر مي باشند . در ادامه به مواردي از تاثير و عملكرد امينو اسيدها در گياهان اشاره مي شود.
نفوذ اسيدهاي آمينه از طريق محلول پاشي در گياه
اسيدهاي آمينه اساسا از طريق روزنه ها جذب مي شوند و به مقدار كمتر از طريق غشاء سلولي نفوذ مي كند و چند ساعت پس از جذب به قسمت هاي رشد (مريستم) هدايت مي شوند. در زمان ابري شدن هوا، وزش باد و احتمال ريزش باران نبايد از كود حاوي اسيدهاي آمينه استفاده شود و حداقل زمان مورد نياز جهت جذب اسيدهاي آمينه ۸ ساعت مي باشد. مناسب ترین زمان محلولپاشي قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب باشد. چراكه به دليل باز بودن روزنه هاي گياهي، راندمان نفوذ محلول به درون گياه افزايش مي يابد.

فوايد و اثرات كاربرد اسيدهاي آمينه در صنعت كشاورزي
1- تقويت سيستم ايمني گياه
از طريق تقويت ديواره سلولي، افزايش توليد ليگنين (بافت خشبي گياهان) و ترميم سريعتر بافت هاي آسيب ديده موجب افزايش مقاومت گياه در برابر حمله آفات و بيماري ها مي گردد.

2 افزايش مقاومت گياه در هنگام بروز تنش هاي محيطي (Abiotic Stress)
استرس های محيطی مانند دمای بالا، سرمای شديد، يخبندان، تنش های آبی، شوری و جابجايي و انتقال گياه دارای تاثير منفی بر روی متابوليسم های گياهی بوده و موجب کاهش کميت و کيفيت محصولات می شوند. كاربرد ترکيبات حاوی اسيدهای آمينه در قبل، حين و بعد از بروز استرس محيطی، موجب کاهش خسارت ناشی از شرايط نامساعد محيطی می گردد.

3 تاثير بر روزنه های هوايي
روزنه های هوايي، ساختارهای سلولی اند که در تنظيمات آبی گياهان و جذب عناصر کم مصرف و پرمصرف و گازها دخيل اند. باز شدن روزنه ها توسط فاکتورهای خارجی (نور، رطوبت، دما و غلظت نمک ها) و فاکتورهای خارجی ( اسيدهای آمينه و اسيد آبسيزيک) کنترل می شود. روزنه های هوايی در زمان نور و رطوبت و افزايش دما و غلظت نمک مسدود می شود و در پی آن نقل و انتقال و جذب عناصر غذايي و فرايند فتوسنتز تقليل می يابد و همچنين توازن فعاليت های متابوليکی بهم ريخته و فرايند کاتابوليسم از آنابوليسم پيشی می گيرد. در نتیجه سوخت و ساز گياه افزايش يافته و در نهايت رشد گياه تقليل می يابد. به کارگيری ترکيبات حاوی اسيدهای آمينه از انسداد روزنه های هوايی بر اثر شرايط نامساعد محيطی غلبه می کند.

4 افزايش کمی و کيفی محصول
اسيدهای آمينه با افزايش نسخه برداري mRNA تا ميزان 5/2 برابر، فعال سازی فرايند تشکيل قند و افزايش ميزان پروتئين در گياه موجب بهبود ويژگی های کيفی (بهبود طعم و رنگ ميوه) و ويژگی های کمی (افزايش وزن و يکسان سازی اندازه ميوه) می گردد.

5 القاء فرايند گرده افشاني
گرده افشاني عمل انتقال گرده بر روي مادگي به دنبال آن لقاح و در نهايت تشكيل ميوه مي باشد. اسيدهای آمينه از طريق فعال سازي هورمون هاي مؤثر در تشكيل گل و ميوه، بهبود جوانه زني دانه هاي گرده و افزايش سرعت گلدهي موجب بهبود فرايند گرده افشانی می شود. اسيدآمينه پرولين به باروري دانه گرده كمك مي كند. از سويي ديگر ليسين، متيونين و گلوتاميك اسيد آمينواسيدهاي ضروري در عمل گرده افشاني مي باشند.

6 افزايش سرعت رسيدگی محصول
اسيدهای آمينه از طريق تحت تاثير قراردادن توليد هورمون اتيلن، موجب سرعت بخشيدن به سرعت رسيدگی محصولات می گردد.

7 تسريع در تشكيل و تكوين اندام هاي گياهي
فعاليت هاي مهم و ساختاري در گياه نظير فعاليت هاي سوخت و ساز و سيستم ترابري در درون گياهان به واسطه وجود پروتئين ها تنظيم و كنترل مي شود. آمينو اسيدها از عوامل اصلي سنتز پروتئين ها مي باشنداسيدهای آمينه موجب تسريع در فرايند تشكيل و تكوين ساقه و برگ، فعال سازي سيستم تشكيل و رشد ريشه و ارتقاء جوانه زني بذر می شوند.

8 افزايش دوره ماندگاري محصولات پس از برداشت

9 افزايش سبزينگي و توليد كلروفيل
اسيدهای آمينه از طريق افزايش درصد و ميزان کلروفيل در گياه، ارتقاء فعاليت فتوسنتتيك گياه و افزايش نسبت C/N در درختان ميوه موجب بهبود کمی و کيفی محصولات کشاورزی می شود. گليسين و گلوتاميك اسيد دو اسيد آمينه بنيادي در فرايند تشكيل كلروفيل و افزايش مقدار بافت سبز در گياهان هستند. اين آمينواسيدها باعث افزايش سنتز كلروفيل و بالا رفتن غلظت آن در گياه شده كه افزايش جذب نور و به دنبال آن افزايش فتوسنتز را در پي دارد. رنگ سبز تند همراه با شادابي گياه از اثرات اين آمينواسيدها به دنبال مصرف آن در گياه مي باشد.

10 بهبود فرايند جذب املاح و ريز مغذی های ضروري رشد
اسيدهای آمينه دارای ويژگی کلات کنندگی عناصر ريز مغذی هستند و جذب و انتقال عناصر را به درون گياه آسان تر می سازند و ميزان مصرف کود و سموم را تقليل می بخشند.

11 خاصيت كلات كنندگي عناصر
آمینواسیدها با عمل بر روی غشای سلولی، دارای خاصیت کلات کنندگی عناصر ریزمغذی می باشند. استفاده همزمان آمینواسیدها و عناصر معدنی ریزمغذی، باعث سهولت جذب و انتقال این عناصر در گیاه می شود. گلیسین و گلوتامیک اسید دو اسید آمینه شناخته با تاثیر زیاد کلات کنندگی عناصر می باشند.

12 كمك به تعادل ميكروفلوراي خاك
حفظ تعادل فلور ميكروبي در خاكهاي كشاورزي مساله اي مهم در راستاي فرايند بهتر معدني شدن مواد آلي خاك و همچنين بهبود ساختمان و حاصلخيزي خاك اطراف ريشه مي باشد. متيونين از پيش زمينه هاي ساخت فاكتورهاي رشدي است كه باعث استحكام ديواره سلولي فلوراي ميكروبي خاك مي شود.

مقایسه بین استفاده کلات های اسید آمینه و کودهای شیمیایی به صورت محلول پاش در گیاهان
غالبا استفاده از کودها در خاک نتیجه دلخواه ما را در پی ندارد. هنگامی که کودی را در خاک استفاده می کنیم به دلایلی نظیر آبشویی، پیوند با سایر عناصر در خاک و استفاده به وسیله میکروارگانیسم های خاک ممکن است قسمت یا تمامی آن از دسترس گیاه خارج گردد. استفاده محلول پاش برخی کودهای حاوی کلات اسید آمینه می تواند باعث عبور آن ها از موانع فیزیکی و شیمیایی مختلف گردد. نباید فراموش کرد که یک کود محلول پاش باید دارای ویژگی های خاصی باشد تا بتواند از موانع متعددی عبور کند؛ اولین مانع پیش رو حلالیت است. در علم مدرن تغذیه گیاهی، کلات ها بر پایه حلال بودن در آب به وجود می آیند. مانع بعدی برای کودهای محلول پاش کوتیکول برگ است (لایه مومی شکلی که از اسیدهای چرب به وجود آمده است). لایه ای که سطح رویی و زیرین برگ ها را پوشانده است. هر کود محلو ل پاشی باید توانایی عبور از این لایه را داشته باشد. اما مهم ترین کیفیت برای یک عنصر ریز مغذی خنثی بودن از نظر الکتریکی است. به عنوان مثال، وقتی که سولفات آهن در آب حل می شود، بلافاصله در آب حل شده و یون آهن بار مثبت و سولفات  بار منفی خواهد گرفت و پس از تماس با سطح برگ بخش بزرگی از یون های مثبت آهن بلافاصله با یون های منفی اسید چرب سطح برگ واکنش داده و از این لایه عبور نخواهند کرد و در صورتی که میزان مصرف بیش از حد باشد باعث گیاه سوزی می شود. در مقابل کلات های اسید آمینه که فاقد بار الکتریکی هستند، در برابر لایه کوتیکولی شکسته نمی شوند و به راحتی از این لایه می گذرند. به دلیل شکسته نشدن کلات های آمینواسیدی خطر گیاه سوزی هم پایین است.
پس از عبور از سطح کوتیکول، کلات های آمینواسیدی باید عنصر کلات شده را به محیط سلولی ببرند. طبق تحقیق دانشمندان گلیسین این وظیفه را به خوبی انجام می دهد. گلیسین تنها 2 تا 3 ساعت پس از محلول پاشی خود را به فضای داخلی گیاه می رساند.
یکی از مزایای عمده کلات های آمینو اسیدی، قابلیت تحرک بالای این کلات ها در داخل گیاه است. معمولا میزان کلسیم در خاک بسیار زیاد است، اما به دلیل تحرک کم کلسیم در داخل گیاه معمولا کمبود آن در بسیاری از گیاهان مشاهده می شود. زیرا یون کلسیم در آوندهای چوبی جا به جا شده اما در گیاهان باز توزیع نمی شود. ناگفته پیداست که یک اتم کلسیم کلات شده با اسید آمینه به راحتی در گیاه حرکت می کند و کمبود کلسیم را در بافت هایی که رشد سریع دارند جبران می نماید.
مشکل عمده دیگری که در استفاده از کودهای مرسوم شیمیایی وجود دارد، در نحوه ورود یون ها به داخل سلول گیاهی است. یون ها باعث جدا شدن کلسیم از دیوار سلولی می شوند و به دیواره سلولی آسیب می رسانند درحالی که کلات های آمینواسیدی با کم ترین مقاومت و بدون آسیب رساندن به غشا سلولی وارد فضای داخل سلول می شوند. در آخرین مرحله پیوند کلات و اتم مورد نظر در داخل سلول گیاهی شکسته می شود و نیاز غذایی سلول با کم ترین تلفات تامین می گردد.
 
 
                                             معرفي كودهاي حاوي اسيدآمينه ­شرکت بازرگانی سروش باران
 
 بازرگانی سروش باران

                                           کودهای ارگانیک و محرک زیستی بر پایه اسیدهای آمینه و پپتیدها

اسید آمینه پروتیفرت 
PROTIFERT PN 14                                                                              
PROTIFERT PN 14 یک کود ارگانیک به شکل پودر است که بر پایه اسیدهای آمینه و پپتیدها تولید شده است. این کود کاملا محلول در آب بوده و به صورت ویژه با هدف تامین اسیدهای آمینه و پپتیدهای مورد نیاز گیاهان از طریق مصرف خاکی و کود آبیاری تهیه گردیده است. این ترکیب از پپتیدهای با وزن ملکولی متوسط به بالا تشکیل یافته و به علت عدم تحرک، توسط میکروارگانیسم های خاک تجزیه شده و در اختیار ریشه گیاهان قرار داده می شوند. علاوه بر پپتیدهای با زنجیره متوسط تا بلند، این ترکیب شامل اسیدهای آمینه آزاد با زنجیره کوتاه نیز می باشد که به آسانی توسط ریشه قابل جذب هستند.
PROTIFERT PN 14 خاصیت کلات کنندگی داشته و از جمله کلات کننده های طبیعی محسوب می شود که با عناصر ریزمغذی تشکیل کلات داده و در نتیجه جذب این عناصر را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. از ویژگی های بارز و منحصر به فرد این کود، قابلیت ترکیب و فرمولاسیون با سایر مواد حفاظتی از جمله آفت کش ها، علف کش ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی می باشد. در حقیقت، این کود یک سورفاکتانت مفیدی است که علاوه بر افزایش سطح خیس شدگی و جلوگیری از هدر رفت و باد بردگی سموم، موجب بهبود اثر بخشی، تداوم و ماندگاری مواد حفاظتی در گیاهان می گردد. در نتیجه مقدار مصرف این مواد را کاهش می دهد.
 
ترکیبات و خصوصیات کود پروتیفرت
 
مزایای استفاده از PROTIFERT PN 14:
- افزایش عملکرد و کیفیت محصول
- اثر مثبت بر میکروارگانیسم های خاک
- پیشگیری و رفع تنش ای محیطی
- کاهش بیماری های قارچی، ویروسی و نماتدها
- کلات کنندگی عناصر میکرو
- بهبود رنگ و اندازه میوه ها، تسریع در رشد و زودرسی محصول
 

 
 اسید آمینه میکروفرت 
MICROFERT                                                                                     
MICROFERT یک کود مایع اکولوژیکی است که تنها از اسیدهای آمینه و پپتیدها با منشا طبیعی تولید شده است. این کود طبیعی، اسیدهای آمینه و پپتیدهای مورد نیاز گیاهان را تامین نموده، همچنین انرژی مورد نیاز جهت تولید و سنتز این مواد را در گیاه ذخیره می کند. این کود کامل محلول در آب بوده و پس از جذب به سرعت در اندام های هوایی گیاه انتقال می یابد.
این کود را می توان در تمام مراحل فیزیولوژیکی گیاه (آغاز رشد، گل انگیزی، تمایز و تشکیل گل، فروت ست، رشد، افزایش حجم و رنگ گیری میوه) مصرف نمود. این کود همچنین زمانی که گیاهان تحت تنش های بیرونی و محیطی و یا عوامل موثر بر رشد مانند کمبودهای تغذیه ای، آبیاری نامنظم، خشکسالی، دمای پایین، یخ زدگی و یا تگرگ قرار گرفته باشند و به دنبال ظهور عوارض ناشی از مصرف علف کش ها، ناهنجاری های نشاء و پیوند، سمیت ناشی از استفاده نادرست آفت کش ها یا علف کشها و بیماری های قارچی و ویروسی قابل مصرف است.
از خصوصیات برجسته این کود، سازگاری آن با محیط زیست می باشد و مصرف آن هیچ گونه خطر زیست محیطی به همراه ندارد. علاوه براین، محصولات زراعی و باغی بعد از مصرف این کود قابل برداشت بوده و هیچ نگرانی از جهت ماندگاری این ترکیب در محصولات وجود ندارد.
MICROFERT  قابل اختلاط با اکثر علف کش های رایج و سموم کشاورزی است. مقدار ماده مصرفی ممکن است بسته به خاک، شرایط محیطی، مرحله رشد گیاه و شدت تنش تغییر نماید.
 
 
تاثیرات کاربرد MICROFERT در محصولات زراعی و باغی:
- بهبود فروت ست (میوه بستن) و کاهش ریزش میوه
- افزایش عملکرد و کیفیت محصولات
- زودرسی و رسیدن یکنواخت و تولید میوه های خوش طعم
- پیشگیری و مقاومت در برابر تنش های محیطی (خشکی، شوری خاک، سرما، تگرگ، و ...)
- کاهش بیماری های قارچی و ویروسی
- بهبود ساختمان خاک و تسهیل در جذب عناصر غذایی

 
 
PLANTFEED MAXI DRIN                                                                                 
                                                                                          (مکسی درین)
پلنت فید مکسی درین 
مکسی درین مخلوطی از اسیدهای آمینه ای است که با بکارگیری تکنولوژی هیدرولیز موادگیاهی تهیه می شوند. مکسی درین را می توان به عنوان یک محرک رشد طبیعی با منشاء گیاهی برای بهبود جوانه زنی و رشد رویشی مصرف نمود. این کود در تمام مراحل رشد غیر از دوره گل دهی درختان میوه و اوایل گل دهی گیاهان زراعی قابل مصرف می باشد. مکسی درین را بطور کلی پس از بروز تنش های محیطی مانند تگرگ و سرمازدگی بلافاصله (ظرف حداکثر 48 ساعت) محلول پاشی کنید تا از شدت خسارت کاسته شود و اندام های تازه و سالم بهتر و سریع تر رشد کنند.

ترکیب عناصر مکسی درین
 
 
 

توجه:
محلول پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد. از محلول پاشی در ساعات گرم روز اجتناب شود. مکسی درین با اغلب کودهای مایع و مواد دفع آفات نباتی قابل اختاط است. از اختاط آن با موادی که خاصیت قلیایی دارند، اکیدا پرهیز کنید.

PLANTFEED ACTIVE BOR                                                                           
                                                                                         (اکتیو بور)